Opptak tilleggsinformasjon

I år blir det kun opptak lørdag 26,09,15. Kl 08:00.
Krana vil stå på vestre og løfte båter på plass fra rad 3 og ned til rad 8.
Krana vil også løfte båter på østre side, rad 13, 14 og 15 (så langt den når).
På østre vil vi bruke kranbil. Vi begynner med rad 10 og jobber oss nedover mot vannet.

Liste over tildelte rader/plasser vil henge på tavla på hytta fra og med mandag 24 august.

Husk å merke av stroppepunktene på båten hvis det ikke er gjort.

Tidligere uttak våren 2016

Det er noen som har ytret ønske om å ta ut båtene sine før fellesuttaket våren 2016. De som måtte ønske dette sender en mail til leder for ut og opptakskommiteen innen 12 september.
Uttaket blir da lørdag 16 april. Påmelding blir bindende.
Hvor mye det vil koste pr båt avhenger av hvor mange som vil bli med.

Båttilhengere.

Alle båttilhengere som ikke skal brukes til vinteropplag skal være fjernet senest 19 august.

Hilsen
Ut og Opptakskommiteen.

Båtopptak

26.09.15 Det skal være opptak med mobilkran og bil, alt på én dag.
Foreløpige liste henges opp slik at medlemmene kan se om de er med og
hvor de skal ligge. Endelig liste henges opp uka før opptaket.
Morten sender ut info om at de som vil tidlig ut må gi beskjed til komitéen slik at disse tas opp i riktig tid og plasseres gunstig for tidlig utsetting.
Tilhengerne fjernes før dugnaden. Senest 19.09.15. Neste år må det søkes om
hengerplass.
Kranringen har en prosedyre hvor det forlanges effektivitet, (stroppefester, merking),
sikkerhet med signalmann + vest og hjelmer til alle som deltar pr båt.
Forventninger til DBF er formalisert i en sikker-jobb-analyse samt et skriv alle i komitéen må sette seg inn i og formidle til båteierne som skal delta på mobilkranløftene. Morten skriver ut prosedyrene. Dette deles ut til alle med
båt land og må leses nøye

Dugnad og opptak

DUGNAD står for tur: Mandag 8.9. kl. 1700 er det dugnad i havna for medlemmer med ODDETALL, samt medlemmer som ikke har utført sin dugnadsplikt med partall. I tillegg har de som har leid plass hos oss også plikt til å utføre dugnad. Forøvrig er alle hjertlige velkommen til å delta.

I tillegg til en del arbeider på bryggeanleggene blir jobben denne høsten stort sett å fjene mest mulig av vegetasjonen som har grodd opp på grusen på parkerings-/oppstillingsplassen på begge sider av bekken. Det kan i tillegg bli aktuelt å ta noe mer rydding i selve bekken. Nyttige redskaper vil derfor være jernriver, krafser og annen redskap egnet til å fjerne gresset. Redskap til å kutte busker og kratt. Samt annet forefallent arbeid for å holde tomta iorden.

OPPTAK: Torsdag 25.9. Start kl. 1200 med to biler. Vi starter øverst på tomta og fortsetter nedover, og Fredag 26. 9 med mobilkran. Start kl. 0800 på vestsiden av bekken. Oppslag om plassering henger på tavla på terrassen.

INFO:
BÅTSALG – KJØP
Medlemmer som selger/ kjøper båt MÅ og SKAL melde dette til leder av bryggekomiteen. Det har forekommet flere salg / kjøp som vi har mått gjette oss til, og det skaper bare merarbeid og irretasjon. Samtidig oppfordrer jeg til at det meldes til småbåtreg. eller andre reg. om at båten er solgt slik at den blir avreg. Vi har tilgang til reg, og dersom en båt er solgt blir reg feil. Det bør være en selvfølge å melde ifra. Båtkort SKAL snarest sendes komitelederen.

OPPLAG
Det bør også her være en selvfølge om at du melder ifra om at du ikke har behov for den opplagsplassen du har søkt om dersom du har solgt båten din. Har du byttet båt og trenger større eller mindre plass må du melde ifrra om dette. Den båten du har søkt plass for bortfaller jo dersom du har endret størrelse. Det er litt av en kabal som skal legges for å tilfredstille alle, og da er leder av opptakskomiteen avhengig av riktig info.

TILHENGERE:
I år er det mange flere tilhengere enn noen gang på tomta. Mange fler enn det er båter som ligger i havn. HVEM eier alle disse? Viser til Hovedinstruksen §§ 6.1 og 7.3 Tilhengere som idag står på tomta må fjernes snarest med begrunnelse om at vi skal gruse og planere øvre platå Tilhengere MÅ ikke stå til hinder for opptak. Noen ønsker opptak kommende uke og da må tilhengerne bort. Tilhengere SKAL merkes med NAVN -TELEFON NR – BÅTPLASS NR.

Dugnad 2013 og Opptak 2013

Dugnad 9.9. 2013 kl. 1700 Partall + leietakere.
Dugnadsplikt for de som ikke møtte opp på vårdugnaden.
Ta med gummistøvler og hansker: rydding i bekken. Rotsaks for små busker i lia. Ellers gjør vi forefallende arbeid før høsten.

OBS: Vi ønsker en dykker som kan sjekke 4 moringer, gi tilbakemelding dersom du kan dykke.

Tilhengere plassert på tomta må være fjernet før dugnaden den 9, september.
Tilhengere SKAL være merket med navn og telefon.

Opptak fredag 20. september Kl. 15:00
Opplag vest på tomta starter med rad 2, så 3 osv.
Opplag øst på tomta starter med rad 10, så 11 osv.

Opptak lørdag 21 sept. Kl. 08:00
Starter vest på tomta. med rad 5-6-7-8- øst 14-15.
De som skal opp på lørdag 21 har fått fast plass. Liste over rekkefølge på opptaket kommer på tavle på hytta.
De som ikke har fast plass, plasserer båtene fortløpende på rad.

Oversikt på plassering vil også bli hengt opp med kart i løpet av uke 36 på hytta
Endringer kan forekomme

Mvh.
Leder Opptakskomiteen
Morten Slette